Calamiteiten


Instemming oprichting fonds

In de algemene ledenvergadering van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob van zaterdag 3 november 2012 in het Dominicanenklooster te Zwolle is de begroting voor 2013 goedgekeurd en vastgesteld. Met deze goedkeuring wordt tevens ingestemd met de oprichting en opzet van een calamiteitenfonds en het beschikbare budget uit de begroting van 5.000 euro.
 

Waarom calamiteitenfonds

Het doel van het fonds is financiële ondersteuning van die leden die actief betrokken zijn bij een activiteit van ons genootschap en die getroffen worden door kosten die niet vergoed worden of verhaalbaar zijn. In de praktijk betreft het bijvoorbeeld een collega die bij het hospitaleren in ernstige situaties op moet treden en daarbij kosten moet maken, of anderszins. Hoewel in Nederland veel is geregeld, kan e.e.a. bij calamiteiten in het buitenland ernstige financiële consequenties hebben. Het genootschap voelt zich in dat geval verantwoordelijk en zal op basis van de individuele praktijk een besluit moeten nemen.
 
In geval van “extra aantoonbare kosten” bij onvoorziene omstandigheden of bij een calamiteit, kan een verzoek worden gedaan om financiële ondersteuning.
 
Om belangenverstrengeling met het genootschap of met een van haar werkgroepen te voorkomen, zal het fonds worden ondergebracht bij de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob. Deze stichting zal een goede procedure en regeling voor het calamiteitenfonds vaststellen.
 

Taakstelling Stichting en reglement calamiteitenfonds

In geval van een calamiteit ontvangt de Stichting via het bestuur van het genootschap een verzoek voor een vergoeding. Dit verzoek kan vergezeld gaan van een advies of een onderbouwing van het verzoek door het bestuur of een werkgroep. De Stichting stelt vast of een uitkeringsvatbare situatie bestaat.
 
De Stichting beoordeelt en besluit onafhankelijk van het advies of onderbouwing van de werkgroep of bestuur. De besluitvorming over het verzoek in het bestuur van de Stichting vindt plaats met meerderheid van stemmen. Tegen de uitspraak van het bestuur is geen beroep mogelijk.
 

Secretariaat

De secretaris van de Stichting is belast met de werkzaamheden van het calamiteitenfonds. Het secretariaat ontvangt het verzoek, verzamelt de noodzakelijke informatie en geeft administratieve ondersteuning aan het bestuur. Over het uitgebrachte besluit doet de secretaris schriftelijk verslag aan de verzoeker en in cc. aan werkgroep en/of bestuur.
 

Financiële middelen

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob stelt voor zover noodzakelijk jaarlijks een budget ter beschikking van het fonds. Het fonds wordt beheerd door de Stichting die daarover jaarlijks verantwoording af legt aan het genootschap.
 
Het startkapitaal voor 2013 is vastgesteld op € 5.000. Dit bedrag wordt aan het begin van het lopende jaar overgemaakt aan de penningmeester van de Stichting.
Het saldo van het fonds zal niet meer bedragen dan het maximum bedrag van 2 jaren dotatie zijnde 10.000 euro. Bij liquidatie van het fonds zal het resterende saldo terug gestort worden naar het genootschap.
 
De penningmeester van de Stichting zal de toegekende vergoeding rechtstreeks
overmaken aan de aanvrager van het verzoek.
 

Welke kosten worden vergoed:

- kosten die niet vergoed worden door een verzekeraar.
- redelijk te verklaren uitgaven verband houdend met de periode waarin het incident heeft plaats gevonden.
- gevolgschade die aantoonbaar gemaakt zijn en niet vergoed worden door een verzekeraar.
- eventuele juridische kosten om alsnog vergoeding van de verzekeraar te verkrijgen. De procedure moet wel een redelijke kans van slagen hebben, dit mede ter beoordeling van het bestuur van de Stichting die ook een maximum vergoeding in dat geval zal vast stellen.
 

Niet vergoed worden

Kleine kosten als gevolg van een “ongelukje” of iets dergelijks, bijvoorbeeld de winkelhaak in de broek, een kapotte bril, verlies van telefoon, fototoestel enz.   
 

Eigen verantwoordelijkheid

Het betreffende lid dient in het bezit te zijn van de wettelijke basiszorgverzekering. Bij hospitaleren een reis- en annuleringsverzekering met voldoende dekking voor medische kosten en vervoer. In geval van eigen vervoer een autoverzekering met reis- en kredietbrief. 
 

Uitsluiting

Indien een aanvraag wordt ingediend, die gedeeltelijk of geheel niet voor uitkering door een verzekeringsmaatschappij of ander orgaan in aanmerking is gekomen als gevolg van nalatigheid of onzorgvuldig handelen door de aanvrager zal deze niet in behandeling worden genomen.
 
Vastgesteld door het bestuur van het genootschap op 3 december 2012.