Samenwerking met het Genootschap en externe communicatie

De Stichting is onafhankelijk, maar is daarnaast nauw gelieerd aan het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. 
 
Met het Genootschap is een convenant afgesloten. In het convenant is beschreven dat het bestuur van het Genootschap geen personele unie vormt met het bestuur van de Stichting, maar doordat het bestuur en de algemene ledenvergadering van het Genootschap beiden het recht hebben in voorkomende vacatures een bestuurslid van de Stichting te benoemen, zijn er natuurlijke banden tussen Genootschap en Stichting. 
 
Teneinde de uitvoering van doelstellingen op elkaar af te stemmen zullen de besturen van Genootschap en Stichting minimaal een! Keer per jaar met elkaar overleggen over de lopende activiteiten en bezien op welke onderwerpen men elkaar kan versterken, dan wel de praktische uitvoering kan bijstaan. Hierbij zal er steeds op worden gelet dat de ANBI-status van de Stichting niet in gevaar komt.
 
Zo zal het Genootschap onder andere de Stichting faciliteren met huisvesting en een website die inhoudelijk door de Stichting zal worden beheerd. Ook zal de Stichting worden gefaciliteerd met ruimte om informatie van de Stichting in de Jacobsstaf en de Ultreia te plaatsen.
 
De Stichting zal haar doelstellingen en werkzaamheden presenteren in de Jacobsstaf en de Ultreia, en op evenementen zoals de landelijke ledenbijeenkomsten. Dit om de doelgroep van potentiële donateurs en belangstellenden voor projecten zo efficiënt mogelijk te bereiken. 
Zodra de financiële middelen het toelaten zullen ook meer eigen communicatiemiddelen ingezet gaan worden.
 
Met een eigen website worden doelstelling, beleidsinitiatieven, en resultaten gecommuniceerd. Mogelijk zullen later nieuwsbrieven worden uitgebracht, bijvoorbeeld in de Ultreia. Voorts zal de Stichting zal zich presenteren als Goede Doel Stichting op de daartoe geëigende plaatsen, bijvoorbeeld in de Goede Doelen Gids van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen. Op termijn kan worden overwogen naast de ANBI verklaring het keurmerk van het CBF aan te vragen.