Fondsenwerving en financieel beheer

De Stichting is voor zijn werk afhankelijk van donaties, erfenissen en legaten en subsidies. De Stichting heeft van het Genootschap een startkapitaal gekregen om de opstartkosten uit te financieren, maar beschikt verder nog niet over een kapitaal. 
 

Donaties

De achterban van de Stichting heeft in potentie een behoorlijke omvang (de 13.500 leden van het Genootschap), maar ook belangstellenden die de doelstelling om levensbeschouwelijke motieven steunen, of mensen die ooit een pelgrimstocht ondernomen hebben, maar geen lid meer zijn van het Genootschap. 
De Stichting zal onder die doelgroepen donateurs moeten gaan werven. Het donateurenbestand moet de kern uitmaken van de inkomsten van de Stichting. De gegevens over donaties en gevers zullen opgeslagen moeten worden in een register (database). 
De ambitie van de Stichting is vooralsnog bescheiden. Als wij er van uitgaan dat 1% van het ledental van het Genootschap ook donateur wordt van de Stichting tegen een gemiddelde gift van 15 euro, kan dit in de jaren erna langzaam oplopen.
 
2014: 1% * 13.500 leden = 135 leden * € 15 gemiddeld = € 2.025
2015: 2% * 14.000 leden = 280 leden * € 15 gemiddeld = € 4.200
2016: 3% * 14.500 leden = 435 leden * € 15 gemiddeld = € 6.525
2017: 4% * 15.000 leden = 600 leden * € 15 gemiddeld = € 9.000
 

Erfenissen/Legaten

De Stichting zal via verschillende communicatiemiddelen onder de doelgroep een actief beleid moeten gaan ontwikkelen om erfenissen en legaten te werven. De leeftijdopbouw van de achterban en specifieke kenmerken geven aan dat hier een mogelijk groot potentieel ligt. Meer kennis over de doelgroep zal verworven worden via de reguliere giften.
Via een professioneel beheer van het register (donateurs database) zullen gevers later uitgenodigd worden een eenmalige gift om te zetten in een machtiging of jaarlijkse donatie en later in een periodieke schenking of erfenissen. Ervaring leert ons dat de eerste erfenissen en legaten pas na enkele jaren kunnen worden verwacht. 
 
Deze post is voor deze beleidsperiode als PM-post genoteerd. 
 

Subsidies

De Stichting heeft niet de intentie om heel actief te worden in de werving van gelden bij overheden en (vermogens)fondsen. De kern van de activiteiten zal op termijn moeten bestaan uit donaties, etc.
 
Nagegaan moet worden of projecten vanuit het genootschap (bijvoorbeeld Vessem, Huiskamer e.d.) in aanmerking kunnen komen voor eenmalige financiering vanuit bijvoorbeeld Bank Giro Loterij, Postcodeloterij, etc. 
 

Reserveringen/financiële buffer

De Stichting maakt voor zijn werkzaamheden (vooralsnog) geen gebruik van een professioneel apparaat. Dit betekent dat een continuïteitsreserve voorlopig bescheiden kan zijn. Alle geworven gelden worden ingezet worden voor de doelstelling. Als er meer inkomsten worden geworven dan in de meerjarenbegroting zijn begroot, zal het beleid daarop gaandeweg worden aangepast. 
 

Schade Risico fonds(Calamiteitenfonds)

Vanuit het Genootschap is aan de Stichting een bedrag beschikbaar gesteld van waaruit niet verzekeringen en/of niet vergoede schade alsnog vergoed kan worden, wanneer aantoonbaar is dat een afgesloten schade resp. ziekte- en ongevallen verzekering een deel van de kosten niet heeft vergoed.
 
Aanvraag/uitkering uit dit fonds is uitsluitend gericht op vrijwilligers die in opdracht van het Genootschap resp. haar werkgroepen werkzaamheden uitvoeren zoals hospitaleros in door het genootschap erkende refugio’s en informatiecentra.