Meerjaren beleidsplan 2020-2022

Achtergrond
 
In de negende eeuw trokken veel pelgrims, ook uit onze streken, naar Santiago de Compostela in het noordwesten van Spanje op weg naar het
vermeende graf van de apostel Sint Jacobus.
Het hoogtepunt van de pelgrimage lag in de twaalfde eeuw, toen jaarlijks circa 500.000 pelgrims de tocht ondernamen. De West - Europese bevolking bedroeg toen circa 50 miljoen inwoners.
Na de reformatie raakte het pelgrimeren meer en meer in onbruik. Het dieptepunt lag in de 1ste helft van de twintigste eeuw toen buiten Spanje slechts een enkeling de barre tocht ondernam.
 
Na de 2e Wereldoorlog keerde het tij langzaam. In 1991 registreerde het pelgrimsbureau in Santiago de Compostela 7.000 pelgrims die te voet of per fiets waren gearriveerd.
Sindsdien nam het aantal pelgrims stapsgewijs spectaculair toe.
In 1993 riep de Unesco de Camino naar Santiago uit tot materieel cultureel erfgoed. In 2019 registreerde het pelgrimsbureau bijna 350.000 pelgrims. Het aantal pelgrims uit Nederland is de laatste jaren bijna constant 3.500.
 
Honderdduizenden pelgrims lopen jaarlijks de Camino. Gebeurde dit in de Middeleeuwen vrijwel uitsluitend vanuit religieus oogpunt, thans zijn er meer redenen om te pelgrimeren.
Sommige doen de pelgrimage uit culturele of sportieve motieven, anderen pelgrimeren als rite de passage, de overgang van een werkzaam - naar een pensionado leven.  Kan dit alles de spectaculaire toename niet verklaren. Blijkbaar zoeken velen houvast in een tijd waar oude instituties als kerk en samenleving niet meer de vanzelfsprekende richting in het leven geven.
Individualisering en het afbouwen van de verzorgingsstaat doen leemtes ontstaan in de sociale cohesie van onze samenleving. 
In deze onzekere tijden zoeken velen naar nieuwe zekerheden door op Camino te gaan. Anderen zoeken verbondenheid door letterlijk in de voetsporen van vele miljoenen pelgrims te treden die hen zijn voorgegaan. Samenvattend kan je zeggen dat de hedendaagse pelgrim op zoek is naar menselijke verbondenheid in een onzekere samenleving.
 
In 1986 is in Nederland het Genootschap van Sint Jacob opgericht, een vereniging met nu in 2021 circa 13.500 leden en is daarmee het grootste Genootschap van de wereld. Het Genootschap faciliteert voor al haar leden verdieping en verbreding om het pelgrimeren mogelijk te maken. Zij is ook regionaal actief waar veel activiteiten worden georganiseerd zoals lezingen, wandelingen, informatie - avonden, etc. (https://www.santiago.nl/genootschap/). 
 
De Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob, een goedgekeurde ANBI Stichting, is opgericht om initiatieven voor het vergroten en verdiepen van het pelgrimeren financieel te ondersteunen.  
 
Actueel
 
Een van de belangrijkste projecten die wij financieel ondersteunen betreft ‘Pelgrimeren voor de Jeugd’. In vele regio’s worden initiatieven en uitvoering mogelijk gemaakt om kinderen van lagere - en middelbare scholen kennis te laten maken hoe je eigen camino inhoud kunt geven. Jaar op jaar neemt het aantal deelnemende scholieren toe.  Van 2015 tot en met 2019 hebben ruim 5.500 kinderen deelgenomen. Steeds meer regio’s starten projecten ‘Pelgrimeren voor de jeugd’. Gewerkt wordt vanuit de 3 B’s: Belangstelling, Beweging en Bewustwording. 
 
Daarnaast worden ook pelgrims met een beperking ondersteund om hun pelgrimage mogelijk te maken. 
 
De stichting ondersteunt ook grote en kleine projecten, zoals het verkrijgen van een schenking van het beeld van Jacobus uit de 14e eeuw, het ondersteunen van het project Jacobsschelp (silhouet van de schelp van 5 bij 5 meter) in het bordes van de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie waar bijna 300 donateurs aan hebben bijgedragen. In het verlengde van dit project wordt aan nieuwe projecten inhoud gegeven.  
 
Gezien de onzekere tijden veroorzaakt door de Covid-19 pandemie, is het moeilijk voor de stichting om vooruit te kijken. Te meer omdat tijdens het schrijven van dit beleidsplan – voorjaar 2020 – de pelgrimage naar Santiago bijna geheel tot stilstand is gekomen.
Zodra de situatie dit toelaat, staat het maken van een beleidsplan 2022-2025 bovenaan de agenda van het stichtingsbestuur.